# 06 30 07 76 44 info@egelopvangcaspar.nl

Ons primair doel:

Het tijdelijk opvangen, verzorgen en revalideren van beschermde inheemse dieren die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven

Juridische bijsluiter

De Stichting

De Stichting Sallandse Egelopvang “Caspar” is opgericht bij Notariële akte van 18 april 2011 te Deventer. De stichting heeft primair als doel: “Het tijdelijk opvangen, verzorgen en revalideren van beschermde inheemse dieren die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven”.

De Stichting is op 19 april 2011 ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder KvK-nummer 52554597. Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland.

Ontheffing verbodsbepalingen Flora- en faunawet

Bij Beslissing van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 17 februari 2012 is laatstelijk (tot en met 30 juni, 2017) aan de Stichting ontheffing verleend (onder nummer FF/75/2011/057.a) van de verbodsbepalingen genoemd in:

 • artikel 9 van de Flora- en faunawet voorzover het betreft het doden, vangen en bemachtigen van de beschermde inheemse egel (Erinaceus europaeus);
 • artikel 13, lid 1, van de Flora- en faunawet voorzover het betreft het vervoeren, ten vervoer aanbieden, afleveren en onder zich hebben van de beschermde inheemse egel

De verlening van de ontheffing is gebaseerd op het feit dat de Stichting en de Egelopvang voldoen aan alle eisen die door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn gesteld in zijn Besluit van 20 maart 2009 (Beleidsregels kwaliteit opvang beschermde inheemse diersoorten) en het daarbij behorende “Kwaliteitsprotocol opvang beschermde inheemse diersoorten”, inclusief de daarin aangebrachte wijziging van 7 juli 2011 (wijziging voldoende kennis, ervaring en vaardigheden medewerkers). Zie www.drloket.nl onder: Vergunning en ontheffing – Flora- en faunawet – Opvang van beschermde dieren – Wie kan ontheffing vragen? Klik hier voor meer informatie op www.drloket.nl. (zie meer informatie onder aan pagina)

  1. De naam van de Stichting luidt: Sallandse Egelopvang “Caspar”
  2. De statutaire doelstelling luidt voluit:
   1. het tijdelijk opvangen, verzorgen en revalideren van beschermde inheemse dieren die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven.
    • de opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen.
    • de opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer naar de natuur.
    • het opvangcentrum geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna en draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen, dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord  mogen worden.
   2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

  1. Het fiscaal nummer van de stichting is 8504 97 334.
  2. Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
   • Morag Sophia In ’t Veld, voorzitter/penningmeester
   • Marianne Beuzenkamp, secretaris
   • Jochem Jan Bleecke, lid

De bestuursleden ontvangen voor het verrichten van hun taken geen enkele vergoeding van de stichting .

 1. Het beleid van de stichting is gericht op een optimale verwezenlijking van de statutaire doelstellingen. Het is gebaseerd op en geeft volledig uitvoering aan  de door de Minister van Natuur gestelde beleidsregels en het daarbij behorende“Kwaliteitsprotocol opvang beschermde inheemse diersoorten”  dat hierboven reeds is vermeld. Het opvang-centrum beschikt over een vakbekwaam dierverzorger in de zin van art. 2,c van genoemd ministerieel besluit  en voldoet aan de voorwaarden van het genoemde kwaliteitsprotocol zoals genoemd in art. 2,d. Het opvangcentrum heeft zijn gehele werkwijze, conform het voorschrift van art. 4 van het kwaliteitsprotocol, uitvoerig en nauwgezet, schriftelijk vast gelegd.Voor nadere informatie over deze materie zij verwezen naar bovengenoemde Website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Ministerie van Economische Zaken), mijn.rvo.nl. Voor de volledige tekst van de aan de Stichting Sallandse Egelopvang “Caspar” door de Staatssecretaris van economische zaken, landbouw en innovatie verleende ontheffing van de relevante verbodsbepalingen van de Flora-en faunawet, klik hier op ONTHEFFING.
 2. Alle werkzaamheden in en ten behoeve van het opvangcentrum in de breedste zin worden verricht door ervaren vrijwilligers. Zij ontvangen voor hun werkzaamheden geen enkele vorm van beloning. Het motto bij “Caspar” op dit punt is: “het geld wordt ingezet om de kansen voor de getroffen egels om terug te kunnen naar de natuur zo groot mogelijk te maken”.
 3. Omtrent de resultaten met betrekking tot het onder punt 6. genoemde wordt jaarlijks aan het ministerie gerapporteerd. Op jaarbasis neemt de Opvang gemiddeld ca. 175 egels op. Het aantal egels dat hiervan weer kan worden uitgezet varieert per jaar tussen de 60% en 70%.
 4. Naast de primaire taak van de Opvang, te weten het verzorgen/verplegen van de egels, wordt veel aandacht besteed aan voorlichting zoals vermeld in de statutaire doelstelling. Behalve via deze website wordt relevante informatie over egels naar buiten gebracht via de regionale media: pers, radio en TV, en soms zelfs via de landelijke TV! ( “Vroege Vogels” & “Het Klokhuis”.) Ook zijn wij te vinden bij evenementen die te maken hebben met de natuur en dierenbescherming . Aan scholen wordt materiaal verstrekt en ondersteuning gegeven voor concrete leer-projecten.
 5. Voor nader inzicht in de bedragen die met het werk van de Opvang gemoeid zijn vindt u hier rechts het FINANCIEEL OVERZICHT 2015. Het werk van de Stichting Sallandse Egelopvang “Caspar” wordt niet gesub-sidieerd. De exploitatie is geheel gebaseerd op giften. In de eerste jaren van haar bestaan, vanaf medio 2011, heeft de opvang naast de reguliere, steeds terugkomende kosten, een aantal grotere, eenmalige investeringen moeten doen, zoals bijvoorbeeld in 2013 voor een goede website en steenmarter-bestendige buitenverblijven, in 2014 de aanschaf van een goede printer en de gedeeltelijke aflossing van de eigen computer en in 2015 de aanleg van een dak op de buitenverblijven i.v.m. door vogels overdrachbare ziektes. De verwachtingen zijn dat in de komende jaren de kosten van exploitatie, bij stabilizering van het aantal opgevangen egels, lager zullen worden, nu alle benodigde faciliteiten min of meer geoptimaliseerd zijn. Toch zal er behoefte aan ruimhartige giften blijven bestaan. De steeds verder teruglopende egel-stand brengt met zich mee dat onze egelopvang, net als die van al onze collega’s in het land, alle zeilen zal moeten bijzetten!
Word donateur

Wij zijn een non-profit organisatie en werken met vrijwilligers.
Onze egels hebben eten en medicijnen nodig, dus alle bijdragen zijn welkom op:

IBAN  NL15ABNA 0505259516

tnv Stichting Sallandse Egelopvang Caspar.

 

Financieel Overzicht 2019 van  Egelopvang “Caspar”

(opgericht 18 april 2011)

euro’s
Saldo 01-01-2019 1306,16
Totaal Inkomsten 2019 8984,25
Totaal Beschikbaar 2019 10290,41
Totaal Uitgaven 2019 8773,78
Saldo 31-12-2019 1514,23